Minister's Visit on Kissan Mela.

          Hon'ble Minister Sh. Abdul Ghani Kohli along with Sh. Sat Pal Sharma Hon'ble MLA visited Regional Fish Farmers Development Agency (RFFDA) Ghomanhasan Jammu on 21-03-2017.